Förskolans prioriterade mål

Våra prioriterade mål för året 2018-2019 är:

Matematik:
Mål: Att varje barn får möjlighet att utveckla sina matematiska förmågor.

Estetiska utryckssätt:
Mål: Att varje barn får uttrycka tankar och reflektioner med olika språk och skapande processer såsom lek, bild, rörelse, sång, drama och musik.

Delaktighet och inflytande:
Mål:Att varje barn utvecklar förmågor att uttrycka tankar och åsikter och därmed ha reellt inflytande över arbetssätt och verksamhetens innehåll.

Normer och värden:
Mål: Att varje barn får möta normvidgande pedagogik som utvecklar öppenhet och samma möjlighet till utveckling oavsett kön, tro, ålder, sexuell läggning, etnisk tillhörighet eller funktionsvariation.

Naturvetenskap och teknik:
Mål Att varje barn får utveckla och utforska naturvetenskap och teknik.

Språk och kommunikation:
Mål Att varje barn får utveckla språkliga och kommunikativa förmågor.

Uppdaterad: